Yoyo Indonesia

Hasil 44Clash 2011

1A Division

 1. Anthony Rojas
 2. Hiroyuki Suzuki
 3. Hidemasa Senba
 4. Christoper Makita
 5. Takahiro li z uka
2A Division
 1. Shu Takada
 2. Grant Johnson
 3. Shunsuke Kawakami
 4. Tomoyuki Kaneko
 5. Satoshi Yamauchi
X Division
 1. Rei Iwakura
 2. Hank Freeman
 3. Tsubasa Onishi
 4. Ken Takabayashi
 5. Ben Conde

No comments

Powered by Blogger.